Moderaziuns

Jau moderesch

occurrenzas cun in tema specific
discussiuns e discurs
eveniments culturals sco concerts e programs litterars 

pretschs tenor cunvegna