Il lieu

Tant per lavur individuala sco era per curs e seminaris:

- mia stanza da lavur a Ruschein (per gruppas pli pitschnas) ubain
- in lieu tenor giavisch e cunvegna